02 / 3810 4870
Komanditná spoločnosť

Základná charakteristika

Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári). Sú pre ňu teda charakteristické dve skupiny spoločníkov - komplementári a komanditisti. Komanditná spoločnosť je prienikom osobnej spoločnosti (verejná obchodná spoločnosť), v ktorej ručia spoločníci za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom a kapitálových spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť), v ktorých spoločníci neručia za záväzky spoločnosti vôbec (to neplatí pri neúplnom splatení vkladu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným).

Komanditisti

Právne postavenie komanditistov sa najviac približuje postaveniu spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Neručia za záväzky spoločnosti, ich majetok je teda stabilne oddelený od majetku spoločnosti. Zákon ustanovuje, že komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej v spoločenskej zmluve, najmenej však 250 EUR. Musí tak urobiť v lehote určenej v spoločenskej zmluve, inak bezodkladne po vzniku spoločnosti, resp. po vzniku jeho účasti v spoločnosti. Komanditista nie je oprávený na obchodné vedenie spoločnosti, nakoľko zákon za štatutárny orgán komanditnej spoločnosti považuje komplementárov. Mimo obchodného vedenia spoločnosti rozhodujú komplementári spolu s komanditistami väčšinou hlasov, pričom spoločenská zmluva spoločnosti môže ustanoviť inak. Ďalej je komanditista oprávnený nahliadať do účtovných kníh a účtovných dokladov spoločnosti a má právo na vydanie rovnopisu ročnej účtovnej závierky. Na komanditistu sa tiež nevzťahuje zákaz konkurencie (ak ho neustanoví spoločenská zmluva).

Komplemetári

Právne postavenie komplementárov je veľmi podobné postaveniu spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti. Ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom a sú oprávnení na obchodné vedenie spoločnosti (sú štatutárnym orgánom spoločnosti).

Rozdeľovanie zisku

Pre rozdeľovanie zisku medzi komanditistov a komplementárov je určujúce ustanovenie v spoločenskej zmluve. Ak spoločenská zmluva neustanoví iný pomer rozdeľovania zisku, bude sa deliť na časť pripadajúcu komplementárom a časť pripadajúcu komanditistom pomerom 50:50. Medzi komanditistami sa potom na nich pripadajúca časť zisku rozdelí podľa výšky ich splatených vkladov. Medzi komplementárov sa na nich pripadajúca časť zisku rozdelí rovným dielom.

Záver

Výhody
  • pre zahraničných podnikateľov možnosť eliminovať daňové zaťaženie svojej domovskej krajiny
  • vyššia dôvera obchodných partnerov ako v prípade s.r.o.
  • možnosť právnickej osoby v pozícii štatutárneho orgánu
  • možnosť eliminovania fyzických osôb v spoločnosti
  • možnosť presunu daňového zaťaženia na iný právny subjekt
  • široké možnosti pre eliminovanie právneho rizika majiteľov
  • možnosť anonymizácie fyzických osôb v spoločnosti
  • minimálny vklad do spoločnosti iba 250 EUR


Nevýhody
  • minimálne 2 spoločníci
  • minimálne jeden zo spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti neobmedzene celým svojím majetkom