02 / 3810 4870
Aktuality

09.07.2014 - Študentské dohody v roku 2015

Predvolebný balík opatrení zvýši mesačnú odmenu študentov, ktorá nebude zaťažená odvodmi ...
Výška sumy, ktorú môžu študenti mesačne zarobiť, aby nemuseli platiť odvody sa ma od budúceho roku opäť zvýšiť. Po rokovaní medzi ministrom práce Jánom Richterom a zástupcami Študentských rád vysokých a stredných škôl dospeli k zvýšeniu o viac ako 40 eur, z doterajších 159 eur na sumu 200 eur mesačne. Hlavným dôvodom tohto zvýšenia je fakt, že časť študentov je finančné odkázaná na prostriedky z brigády, aby mohli normálne študovať.

Novinkou je aj odstránenie kategorizácie študentov. V súčasnosti študenti mladší ako 18 rokov nemusia platiť odvody ak mesačne zarobia do 68 eur, pri študentoch vo veku 18 – 26 rokov je hranica mesačného zárobku, pri ktorom nemusia platiť odvody, stanovená na sumu do 159 eur. Od 1. Januára 2015 sa nebude rozlišovať medzi plnoletými a neplnoletými študentmi a hranica 200 eur bude platiť pre všetkých študentov.

Plnoletý študent mladší ako 26 rokov tak od nového roku pri mesačnom zárobku 200 eur z jednej dohody ušetrí oproti súčasnosti na odvodoch 2,87 eur a zamestnávateľ 8,92 eur. Pri neplnoletom študentovi to je podstatne viac, pri mesačnom zárobku 200 eur z jednej dohody v roku 2015 ušetrí na odvodoch 9,24 eur a zamestnávateľ 28,71 eur oproti súčasnosti.

autor: JM

01.07.2014 - E-kolky už fungujú

Na úradoch je už možné platiť správne poplatky v hotovosti alebo platobnou kartou ...
Od 1.7.2014 sa zavádza možnosť úhrady správnych poplatkov na rôznych úradoch prostredníctvom špeciálnych kioskov alebo e-kolkovačov. V hotovosti možno platiť len poplatky nepresahujúce sumu 300 eur, vyššie sumy je potrebné uhradiť kartou. Na svoje si prídu aj majitelia bezkontaktných platobných kariet, ktorú budú taktiež môcť využiť na zaplatenie správneho poplatku.

Zavádzanie tohto systému ma zjednodušiť proces vybavovania rôznych vecí na úradoch. Odpadne povinnosť zháňať a obstarávania papierových kolkov na pošte alebo v kolkomate. Po novom jednoducho prídeme na úrad a správny poplatok zaplatíme v hotovosti alebo kartou.

E-kolky majú do konca roka 2014 plne nahradiť klasické papierové kolky, ktoré by mali byť od nového roka neplatné. Súčasťou e-kolku je grafický QR kód, ktorý slúži na overenie zaplatenia poplatku. V súčasnej dobe možno použiť e-kolok len na tom mieste, kde sme zaň zaplatili.

Časť projektu je financovaná zo zdrojov Európskej únie, zvyšná časť prostredníctvom prostriedkov Slovenskej pošty. Nové kolky nám nie len zjednodušia život, ale majú prispieť aj k úspore nákladov – odhaduje sa ročne usporiť až milión eur.

autor: JM

03.01.2014 - Zavedenie daňových licencií

V rámci boja proti daňovým únikom boli novelou zákona o dani z prijmov schválené daňové licencie ...
Boj proti daňovým únikom je dôvodom takmer každej novely zákona o dani z príjmov. V snahe podporiť tento boj a znížiť daňové úniky bol pozmeňujúcim návrhom do už dávnejšie pripravovanej novely zákona o dani z príjmov na rok 2014 vládou nenapadne vsunutý termín „Daňová licencia“. Rezort ministerstva financií v rámci odôvodnenia nového právneho inštitútu predstavil zaujímavú štatistiku, podľa ktorej v súčasnosti až takmer 60% právnických osôb neplatí žiadnu daň z príjmu.

Koho sa daňové licencie dotknú

Daňová licencia je koncipovaná ako mininálna daň. Bude sa teda týkať iba tých obchodných spoločností, ktoré budú v rozhodujúcom období v strate alebo dosiahnu len minimálny zisk, na základe ktorého im vznikne daňová povinnosť nižšia ako je zákonom stanovená daňová licencia.

Daňové licencie sa budú po prvý krát platiť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roku 2014.

Výška daňovej licencie

Výška daňovej licencie bude závisieť od tržieb spoločnosti a od toho či daná spoločnosť je alebo nie je platiteľom dane. Zákon zakotvuje tri úrovne licencie:
  • spoločnosti, ktoré nie sú platitelia DPH a majú tržby do 500 000 EUR, zaplatia daňovú licenciu vo výške 480 EUR,
  • spoločnosti, ktoré sú platitelia DPH a majú tržby do 500 000 EUR, zaplatia daňovú licenciu vo výške 960 EUR,
  • spoločnosti s tržbami vyššími ako 500 000 EUR, zaplatia daňovú licenciu vo výške 2880 EUR.

Oslobodenie od daňovej licencie

Zákonom boli tiež zavedené určité výnimky z platenia daňovej licencie. Podnikatelia, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu sú oslobodení od tejto povinnosti, taktiež ako novovzniknuté spoločnosti počas prvého roka. Znížiť daňovú licenciu na polovicu si budú môcť aj podnikatelia, ktorí zamestnávajú v určenom zdaňovacom období najmenej 20% zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Daňová licencia vo svete

Daňová licencia vo svete nie je novinkou. Už naši rakúski susedia majú zavedenú takúto povinnosť pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Výška daňovej licencie sa u nich určuje vo výške 5% z minimálneho základného imania, čo predstavuje sumu 500 EUR. Ak by mala byť výška daňovej licencie určená u nás rovnakým spôsobom ako v Rakúsku, bola by vo výške 250 EUR.

autor: JM

26.09.2013 - Plánované zmeny v dohodách

Od nového roku by sa mala zvýšiť hranica príjmu študentov, z ktorého sa nebudú platiť odvody ...
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo do pripomienkového konania návrh na zvýšenie hranice príjmu, pre študentov vo veku od 18 do 26 rokov, do ktorej nevzniká povinné dôchodkové poistenie a návrh na zvýšenie hranice príjmu pre študentov mladších ako 18 rokov, do ktorej sa neplatia penzijné odvody.

Od nového roku budú študenti vo veku od 18 do 26 rokov oslobodený od platenia odvodov v prípade príjmu na jednu dohodu vo výške do 159 eur. Študentom do 18 rokov sa takisto posúva hranica, do ktorej sa neplatia penzijné odvody zo sumy 66 eur na 68 eur.

V súčasnej dobe je spomínaná hranica príjmu pre študentov vo veku 18 – 26 rokov stanovená na sumu 155 eur. Študent si môže určiť len jednu dohodu, na základe ktorej nebude z tejto dohody dôchodkovo poistený. Mesačný príjem z tejto dohody nesmie presiahnuť stanovenú maximálnu hranicu. Zamestnávateľ platí za študenta len odvody na garančné a úrazové poistenie vo výške 1,05% zo zarobenej sumy. Hranica príjmu študentov nepodliahajúca odvodom sa by sa mala postupne zvyšovať podľa rastu priemernej mzdy na Slovensku.

autor: JM

02.07.2013 - Povinné splatenie ZI na účet v banke

Od decembra 2013 bude pri založení spoločnosti povinné splatiť základné imanie na bankový účet ...
Od decembra tohto roku sa plánovanou novelou Obchodného zákonníka zrejme značne skomplikuje zakladanie u podnikateľov obľúbených spoločností s ručením obmedzeným. V rámci boja proti daňovým únikom totiž vláda upravila podmienky zakladania obchodných spoločností.

Zmení sa spôsob splácania základného imania. Kým v súčasnej dobe postačuje písomné vyhlásenia správcu vkladu o splatení vkladov spoločníkmi (čo je v praxi často fiktívny stav), po novom bude potrebné sumu základného imania zložiť na osobitný účet v banke ešte pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do OR. S týmito peňažnými prostriedkami bude potom možné disponovať až po zápise firmy do obchodného registra.

Predpokladá sa, že uvedené zmeny obmedzia dopyt živnostníkov po eseročkách a zdražia proces ich zakladania.

Legislatíva zatiaľ nerieši, čo bude so špeciálnym účtom po zápise firmy do obchodného registra a takisto ani na aké meno má byť takýto účet zriadený.

Reálne splatenie základného imania by malo predstavovať určitú garanciu majetku spoločnosti a teda ochranu veriteľov. Zákon však dovoľuje hneď po vzniku firmy tieto finančné prostriedky spotrebovať, takže reálna garancia platobnej schopnosti po novom založených s.r.o. zrejme nebude vyššia.

Nová právna úprava sa nebude týkať eseročiek založených do 30. novembra 2013, takže v tomto období bude možné očakávať vlnu zvýšeného dopytu po eseročkách (tradične pred každou zmenou upravujúcou zakladanie eseročiek). Pokiaľ teda uvažujete nad založením s.r.o., teraz je ten správny čas.

autor: JM

22.05.2013 - Príspevok na podnikanie v roku 2013

Aby ste mohli požiadať štát o príspevok musíte byť evidovaní na úrade práce aspoň tri mesiace ...
Aby ste mohli požiadať štát o príspevok musíte byť evidovaní na úrade práce aspoň tri mesiace. Žiadosť treba podať na úrad práce v mieste podnikania. Úradu je potrebné predložiť vypracovaný podnikateľský zámer s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania.

Nárok na príspevok sa nevznikne všetkým, ak aj splnili hore uvedené podmienky. V prípade schválenia žiadosti uzatvorí úrad práce s vami zmluvu o poskytnutí príspevku. Podľa zmluvy ste povinný vykonávať samostatne zárobkovú činnosť nepretržite, najmenej tri roky. Úradu práce ste taktiež povinný predkladať ročnú správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Od mája 2013 sa značne zmenili podmienky na získanie príspevku na podnikanie. Príspevok dostane menej uchádzačov. O schválení príspevku rozhoduje Výbor pre otázky nezamestnanosti, každú žiadosť posudzuje individuálne, rozhoduje podľa vlastného uváženia.

Výška príspevku závisí od miery nezamestnanosti v danom kraji, kde sa chystáte podnikať. Príspevok sa vypláca v dvoch etapách:
  • Prvú časť – do 30 dní od podpísania dohody (60% sumy)
  • Druhú časť – po roku prevádzkovania živností (40% sumy)


O príspevok na podnikanie pri založení s.r.o. už nie je možné požiadať. Ak zrušíte starú živnosť, môžete dostať príspevok až po roku evidovania na úrade práce – v minulosti na to stačili 3 mesiace. Absolvovanie prípravy už taktiež nie je podmienkou ako to bolo v minulosti. Zmenila sa doba z 5 na 8 rokov na poskytnutie opätovného nároku na príspevok.

autor: JM
<< novšiestaršie >>