02 / 3810 4870

Zoznam odporúčaných označení voľných živností

Najčastejšie používané

Ostatné

Chov vybraných druhov zvierat
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Poskytovanie služieb v rybárstve
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Výroba potravinárskych výrobkov
Výroba kŕmnych zmesí
Výroba nápojov
Textilná výroba
Odevná výroba
Spracovanie kože
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
Výroba koksu a rafinovaných produktov
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
Keramická výroba
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
Výroba bižutérie a suvenírov
Výroba hudobných nástrojov
Výroba hračiek a hier
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
Výroba sviečok a tieniacej techniky
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Sťahovacie služby
Prevádzka malých plavidiel
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
Prevádzkovanie úschovní
Kuriérske služby
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prevádzkovanie výdajne stravy
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Finančný lízing
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Záložne
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Faktoring a forfaiting
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
Vedenie účtovníctva
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
Zadávanie klinického skúšania liečiv
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
Dizajnérske činnosti
Fotografické služby
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
Služby požičovní
Prenájom hnuteľných vecí
Informačná činnosť
Čistiace a upratovacie služby
Administratívne služby
Verejné obstarávanie
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
Prevádzkovanie jaslí
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
Dopravná zdravotná služba
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
Poskytovanie sociálnych služieb
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Poskytovanie služieb osobného charakteru