02 / 3810 4870
Zmeny v akciovej spoločnosti (a.s.)
Zabezpečujeme realizáciu širokého spektra zmien v akciových spoločnostiach na kľúč, zahrňajúcu prípravu a spracovanie potrebnej dokumentácie, organizáciu valného zhromaždenia, zabepečenie spísania notárskej zápisnice, podanie návrhu na zápis vykonaných zmien do obchodného registra a vykonanie zmeny údajov vedených na Centrálnym depozitárom cenných papierov (CDCP).

V prípade potreby organizačne zabezpečíme aj realizáciu valných zhromaždení akciových spoločností s vyšším počtom akcionárov.

Medzi najčastejšie nami realizované zmeny v akciovej spoločnosti patria:
 • zmeny v predstavenstve a.s.
 • zmeny v dozornej rade a.s.
 • zmena sídla
 • zmena obchodného mena
 • prevod listinných akcií
 • prevod zaknihovaných akcií
 • zmena osobných údajov členov predstavenstva
 • zmena osobných údajov členov dozornej rady
 • zmena stanov akciovej spoločnosti
 • rozšírenie / zúženie predmetu činnosti spoločnosti
 • zvýšenie / zníženie základného imania
 • splynutie / zlúčenie spoločnosti


Cena za vykonanie zmien v akciovej spoločnosti je stanovená individuálne v závislosti od ich časovej a poplatkovej náročnosti (správne, súdne, notárske poplatky, poplatky CDCP).

Pre určenie ceny Vami požadovaných zmien v a.s. nás prosím neváhajte kontaktovať. Cenovú ponuku spracujeme na počkanie.

Priebeh vykonanie zmeny v akciovej spoločnosti (a.s.)

 1. Po odkonzultovaní Vašich požiadaviek spracujeme cenovú ponuku.
 2. V prípade akceptácie ceny odkomunikujeme údaje týkajúce sa Vašej spoločnosti, na základe ktorých následne spracujeme dokumentáciu a odošleme Vám ju na podpis.
 3. Ak je na vykonanie zmeny v spoločnosti nevyhnutné rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice, pripravíme zasadnutie VZ v našich priestoroch za účasti notára.
 4. Podpísané listiny doručíte na adresu našej kancelárie.
 5. Zabezpečíme realizáciu zmeny - ohlásime nové činnosti na živnostenskom úrade, podáme návrh na zápis zmien do obchodného registra, relevantné listiny zavkladujeme do zbierky listín OR, prípadne vykonáme zmeny údajov vedených na CDCP.
 6. Po ukončení realizácie zmien Vám doručíme výstupné dokumenty v podobe aktualizovaného výpisu z obchodného registra, potvrdenia o vykonaní zmien údajov na CDCP.