02 / 3810 4870

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejším typom obchodnej spoločnosti na Slovensku. Predstavuje dokonalé spojenie ekonomickej výhodnosti, nízkeho právneho rizika a nízkych počiatočných i prevádzkových nákladov.


Založenie s.r.o. na kľúč  -  280 €

Z Vašej strany sa bude vyžadovať iba podpísanie dokumentov, pretože cena za naše služby zahŕňa:

 • súdny poplatok (kolok) za zápis do obchodného registra
 • správne poplatky za neobmedzený počet voľných živností
 • odbornu konzultáciu procesu založenia s.r.o.,
 • spracovanie úplnej dokumentácie potrebnej pre založenie s.r.o.,
 • vyžiadanie súhlasu správcu dane so založením s.r.o. v prípadoch stanovených zákonom,
 • vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení Vašej spoločnosti na živnostenskom úrade,
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra a úhrada súdneho poplatku,
 • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb.objednajte zmenu v OR on-line

Priebeh založenia s.r.o. u nás

 1. Po odkonzultovaní Vašich požiadaviek vypracujeme zakladateľské dokumenty.
 2. Dokumenty podľa našich pokynov podpíšete a doručíte nám.
 3. Vybavíme oprávnenie na činnosť zakladanej spoločnosti na živnostenskom úrade, resp. inom príslušnom orgáne a požiadame správcu dane o súhlas so zápisom do obchodného registra.
 4. Podáme návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra a uhradíme súdny poplatok.
 5. Súd vyhovie návrhu a zapíše Vašu spoločnosť do obchodného registra. Doručíme Vám výpis z obchodného registra.
Proces založenia s.r.o. našou spoločnosťou zvyčajne trvá 12 – 14 pracovných dní v závislosti od súčinnosti klienta. V priebehu celého procesu založenia s.r.o. Vám bude k dispozícii náš konzultant pripravený odpovedať na Vaše otázky.

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

V spoločnosti s ručením obmedzeným je možné stabilne oddeliť majetok spoločníkov ako fyzických osôb od výkonu podnikateľskej činnosti s.r.o. a eliminovať tak vplyv podnikateľského rizika na osobný majetok spoločníkov.

Spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby. Obchodný zákonník obmedzuje maximálny počet spoločníkov s.r.o. na 50 osôb, pričom isté obmedzenia stanovuje aj pri založení s.r.o. jedným spoločníkom.

Zakladateľom s.r.o. nemôže byť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle.

Základnými orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným je valné zhromaždenie a jeden alebo viacerí konatelia. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Tvoria ho všetci spoločníci s hlasovacími právami podľa výšky ich obchodných podielov.

Jeden alebo viacerí konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti. Konať a podpisovať v mene spoločnosti môže buď každý z konateľov samostatne alebo dvaja či viacerí konatelia spoločne.