02 / 3810 4870

Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)

Akciová spoločnosť je kapitálovou obchodnou spoločnosťou vytvárajúcou základné imanie minimálne 25-tísíc EUR. Umožňuje veľmi stabilne oddeliť majetok akcionárov od majetku akciovej spoločnosti.

Akcionári akciovej spoločnosti sa nezapisujú do obchodného registra a ich mená sú tak skryté pred očami verejnosti (anonymita podnikania). Zmena vlastníckej štruktúry akciovej spoločnosti je jednoduchšia ako v prípade iných právnych foriem.

Akciovú spoločnosť charakterizujú relatívne vysoké obstarávacie, personálne a prevádzkové náklady, avšak nadštandardne vysoký kredit a serióznosť v očiach obchodných partnerov.

Zákon rozlišuje medzi súkromnou akciovou spoločnosťou a verejnou akciovou spoločnosť podľa toho, či boli akcie spoločnosti prijaté na obchodovanie na verejnom trhu alebo nie.

Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)

899,- €    
Uvedená cena sa vzťahuje na založenie a.s. (akciovej spoločnosti) bez výzvy na upisovanie akcií a je v nej zahrnuté:

 • odborné poradenstvo počas celého procesu založenia a.s.
 • úplné spracovanie dokumentácie potrebnej pre založenie a.s.
 • vybavenie oprávnenia na činnosť akciovej spoločnosti, ktoré je voľnou živnosťou (remeselné a viazané živnosti, ako aj oprávnenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov dohodou)
 • správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre 15 voľných živností,
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra,
 • úhrada súdneho poplatku za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra (súdny poplatok už je v cene služby),
 • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb (registrácia akciovej spoločnosti pre DPH dohodou)

Cena za založenie akciovej spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií bude stanovená dohodou.

Pre viac informácií alebo pre objednanie služby nás neváhajte kontaktovať. Cenovú kalkuláciu úplných nákladov na založenie a.s. spracujeme bezplatne na počkanie.

Čo nie je zahrnuté v cene za naše služby?

 • poplatky za overenie pravosti podpisov klienta na zakladateľských dokumentoch (na notárskom úrade 2,90 EUR/ks),
 • poplatok za spísanie notárskej zápisnice o založení a.s. (výška poplatku sa odvíja od výšky ZI založenej a.s. a počtu zakladateľov; v prípade minimálnej výšky základného imania to je približne 200 EUR),
 • registrácia zoznamu akcionárov, resp. pridelenie ISIN a registrácia emisie cenných papierov a poplatky CDCP s tým súvisiace (nepovinné úkony, cena dohodou v závislosti od vlastností vydaných akcií).

Priebeh realizácie založenia akciovej spoločnosti (a.s.)

 1. Po odkonzultovaní Vašich požiadaviek vypracujeme zakladateľské dokumenty.
 2. U notára bude za našej asistencie spísaná notárska zápisnica a Vami podpísané ostatné zakladateľské dokumenty.
 3. Vybavíme oprávnenie na činnosť zakladanej spoločnosti na živnostenskom úrade, resp. inom príslušnom orgáne.
 4. Podáme návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra a uhradíme súdny poplatok.
 5. Súd vyhovie návrhu a zapíše Vašu akciovú spoločnosť do obchodného registra. Doručíme Vám výpis z obchodného registra.
V priebehu celého procesu založenia a.s. Vám bude k dispozícii náš právnik pripravený odpovedať na Vaše otázky. V prípade vydania listinných akcií na meno po dohode zariadime registráciu zoznamu akcionárov na Centrálnom depozítari cenných papierov.

Proces založenia a.s. zvyčajne trvá 15 – 18 pracovných dní v závislosti od súčinnosti klienta.