02 / 3810 4870
Aktuality

31.12.2018 - Zmeny pri registrácií DPH v roku 2019

Novelou zákona o DPH bol zrušený inštitút zábezpeky pri registrácii pre daň z pridanej hodnoty ..
Od 1. januára 2019 sa novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vypúšťa § 4c a tým sa ruší inštitút zloženia zábezpeky na daň. Po novom teda zdaniteľná osoba pri podaní žiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty nemusí v prospech daňového úradu skladať zábezpeku na daň ktorú určoval daňový úrad vo výške od 1 000 € do 500 000 €.

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň určoval daňový úrad zdaniteľnej osobe ktorá podala žiadosť o registráciu na daň z pridanej hodnoty a ak:

 • bola fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 € a viac, ktoré vznikli v období v ktorom bola táto fyzická osoba konateľom alebo spoločníkom a neboli ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia na daň z pridanej hodnoty a skutočnosti pre zrušenie registrácie vznikli v období kedy bola táto osoba konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby;
 • konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby bol fyzická alebo právnická osoba, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 € a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň z pridanej hodnoty;
 • konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby bol fyzická alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby, ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 € a viac, ktoré vznikli v období v ktorom táto fyzická alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom, a ktoré neboli ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň z pridanej hodnoty a skutočnosti pre zrušenie registrácie vznikli v období kedy bola táto fyzická alebo právnická osoba konateľom alebo spoločníkom;
 • bol fyzickou alebo právnickou osobou ktorá má nedoplatky na dani 1 000 € a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň z pridanej hodnoty.


Týmto sa odbremenia finančné a administratívne požiadavky pre zdaniteľné osoby, ktoré budú môcť lepšie využiť peňažné prostriedky pôvodne alokované na zábezpeku na daň.

autor: OK

22.09.2016 - Zmeny v daniach pre rok 2017

Nahradenie zdravotného odvodu z dividend novou 7% daňou a zvýšenie paušálnych výdavkov ..
V rámci novely zákona o dani z príjmov navrhuje rezort financií zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z doterajších 22 % na 21 %. Sadzba dane z príjmov právnickej osoby vo výške 21 % by sa podľa návrhu mala použiť pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2017. Napriek plánovanému zníženiu dane pre firmy bude mať Slovensko najvyššiu daň z príjmov právnických osôb spomedzi krajín V4. V Maďarsku je korporátna daň vo výške 10 %, v Českej republike a v Poľsku 19 %.

Okrem zníženia sadzby dane pre právnické osoby má ministerstvo financií v pláne zrušiť povinnosť platiť zdravotné odvody vo výške 14% z príjmu z dividend vyplatených po 31.12.2017. Na druhej strane však plánuje zaviesť 7 % sadzbu dane na všetky príjmy z dividend prijatých u fyzických osôb od roku 2018. Z dôvodu zavedenia zdaňovania podielov na zisku u fyzických osôb osobitnou sadzbou dane nebudú podiely na zisku považované za zárobkovú činnosť podľa zákona o zdravotnom poistení.

Zmeny budú aj v paušálnych výdavkoch živnostníkov. Po novom si budú môcť uplatniť paušálne výdavky až 60 percent (doposiaľ to bolo 40%). Zvyšuje sa aj ročný strop ich výšky – z 5 040 eur na maximálne 20-tisíc eur ročne. Naviac, podľa navrhovaného znenia v porovnaní so súčasným sa paušálne výdavky nebudú rozpočítavať na jednotlivé mesiace. Nebude sa teda brať do úvahy, či podnikateľ podnikal časť zdaňovacieho roka alebo celý rok.

Ďalšie plánované opatrenie rezortu financií je zamerané na boj proti daňovým únikom cez zdanenie dividend u právnických osôb v prípade, ak pôjde o dividendy vyplatené právnickej osobe z nezmluvného štátu alebo daňovníkovi – tuzemskej právnickej osobe z nezmluvných štátov. V danom prípade by sa mala zaviesť sadzba dane vo výške 35 %. Medzi nezmluvné štáty patria krajiny, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo tieto krajiny nie sú signatármi dohody upravujúcej medzinárodnú výmenu informácií na daňové účely.

autor: KF

01.12.2015 - Založenie s.r.o. opäť jednoduchšie

Od januára 2016 nebude potrebné splácať základné imanie na účet v banke ...
Koncom apríla tohto roku bol prijatý zákon č. 87/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „novela“).

Novela vypúšťa ustanovenie (§ 60 ods. 2 513/1991 Zb.), ktoré pojednáva o povinnosti vložiť splatené peňažné vklady alebo ich časti ešte pred samotným vznikom spoločnosti na samostatný osobitný účet v banke, ktorý zriaďuje správca vkladu (zvyčajne jeden zo spoločníkov). Táto povinnosť bude zrušená k 1.1.2016, čo by malo viesť k výraznému zjednodušeniu založenia obchodnej spoločnosti.

Po niečo vyše 2 rokoch sa upustí od povinnosti dokladovať splatenie základného imania na samostatný osobitný účet v banke pred založením spoločnosti. Požiadavka priloženia vyhlásenia správcu vkladu ostane nedotknutá a aj naďalej bude potrebné ju prikladať k návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra.

Avizovaná zmena má znížiť administratívnu záťaž podnikateľov pri založení spoločnosti. Už nebude potrebné mať fyzicky 5000 eur pri založení spoločnosti, no v rámci vedenia účtovníctva nezabudnite na to prihliadať. Zároveň pripomíname, že hotovostné vklady v súhrnnej výške nad 5000 eur sú aj naďalej nelegálne podľa predpisov obmedzujúcich výšku hotovostných transakcií.

autor: JM

30.09.2015 - Register právnických osôb

Zriadenie nového registra nezaťaží podnikateľov žiadnymi osobitnými povinnosťami ...
Už 1. novembra 2015 nadobudne účinnosť zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je legislatívnym podkladom pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb“).

Register právnických osôb má pôsobiť ako jeden zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorého zriadenie vyplýva z Plánu z legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015, a ktorý bude plniť funkciu informačného systému verejnej správy.

Zriaďuje sa pre potreby orgánov verejnej moci - umožní identifikovať každú právnickú osobu či fyzickú osobu – podnikateľa, čím sa zefektívni výkon verejnej správy. Orgán verejnej správy už nebude musieť čerpať údaje o subjekte z viacerých informačných systémov verejnej správy (ISVS), ale postačí mu iba jeden. Register má zabezpečiť komplexné získanie údajov o konkrétnom subjekte, ktoré sú momentálne rozptýlené vo viacerých informačných systémoch verejnej správy. Údaje o subjekte sa budú čerpať len z registra právnických osôb, ostatné registre už nebudú mať povinnosť poskytovania duplicitných informácii, taktiež sa nebude zasahovať do kompetencií jednotlivých zdrojových registrov a ani nedôjde k ich zániku.

Do registra právnických osôb sa budú zapisovať údaje o:
 • právnickej osobe,
 • fyzickej osobe – podnikateľovi,
 • podniku zahraničnej osoby a o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby,
 • orgáne verejnej moci,
 • odštepnom závode,
 • organizačnej zložke, zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou –podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, ak sa zapisuje do osobitným predpisom ustanovenej evidencie

Povinnými osobami sú podľa návrhu zákona len orgány verejnej moci – podnikatelia teda nepocítia žiadnu administratívnu záťaž v oblasti poskytovania údajov na účely zápisu, zmeny alebo výmazu v registri právnických osôb.

Register právnických osôb bude spravovaný Štatistickým úradom SR. Subjektom zapísaným v registri právnických osôb bude prideľovať identifikátor, pomocou ktorého bude možné jednoznačne identifikovať konkrétny subjekt.

autor: JM

20.04.2015 - Virtuálna registračná pokladnica

Podnikatelia získajú možnosť voľby medzi klasickou registračnou pokladnicou (ERP) a virtuálnou ...
V januári 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z., ktorá stanovuje povinnosť evidencie hotovostných platieb v registračnej pokladnici. Podnikateľ, ktorému takáto povinnosť vznikla, sa môže rozhodnúť či na evidenciu platieb bude využívať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP).

Ak ste sa rozhodli pre virtuálnu registračnú pokladnicu, tak je potrebné čím skôr podať žiadosť o pridelenie kódu VRP (buď elektronicky alebo osobne doniesť na príslušný daňový úrad), ktorý vám umožní prístup do aplikácie VRP.

Čo je to Virtuálna registračná pokladnica?

Ustanovenie § 2 b) 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice definuje, že: „Virtuálna registračná pokladnica predstavuje prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia.“ Virtuálna registračná pokladnica teda predstavuje bezplatnú aplikáciu Finančného riaditeľstva SR, ktorá slúži podnikateľom na evidovanie platieb. Aplikácia VRP funguje aj na mobilných zariadeniach s operačným systémom iOS a Android.

Prostredníctvom on-line aplikácie VRP môžu podnikatelia vytvárať a tlačiť pokladničné bloky, viesť evidenciu pokladničných dokladov či dokonca spravovať tovary a služby.

Používanie VRP

Využívaniu VRP predchádza registračná povinnosť podnikateľa na Finančnej správe. Je potrebné podať žiadosť o pridelenie kódu VRP, ktorú nájdete na https://vrp.financnasprava.sk. Vytlačenú žiadosť je potrebné podpísať a doručiť príslušnému daňovému úradu (elektronicky, poštou alebo osobne na podateľni DÚ).

Daňový úrad žiadosť spracuje a pridelí vám kód VRP, ktorý vám spolu s prihlasovacími údajmi zašle poštou na adresu, ktorú máte evidovanú v systéme. Po obdŕžaní týchto údajov už môžete naplno využívať VRP.

autor: JM

10.12.2014 - Jednoeurová s.r.o. definitívne nebude

Novela Obchodného zákonníka neprešla na druhýkrát parlamentom po vete prezidenta ...
NR SR schválila novelu Obchodného zákonníka, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015. Novela prináša viaceré zmeny - zavádza nový typ spoločnosti s ručením obmedzeným, nariaďuje povinnosť uvádzať výšku základného imania na obchodných dokumentoch, upravuje povinnosti pre eseročky, definuje spoločnosť v kríze a iné.

Aktualizácia 10.12.2014: Novelu zákona nepodpísal prezident a Národnej rade SR sa nepodarilo prelomiť veto prezidenta. Jednoeurové eseročky spolu s ďalšími novinkami definitívne od nového roku nevstúpia do platnosti.

Minimálna výška základného imania 1 euro

Minimálna výška základného imania sa od nového roku mení z pôvodných 5 000 eur na sumu 1 euro, popri tom sa mení aj minimálna výška vkladu spoločníka zo 750 eur na 1 euro. Poslanci považujú túto zmenu za veľmi podstatnú, ktorá má priniesť predovšetkým zjednodušenie procesu zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným.

Dva typy s.r.o.

Poslanci sa inšpirovali nemeckým systémom rozdeľovania obchodných spoločností na tzv. start-upové spoločnosti a riadne spoločnosti, tak po novom budeme spoločnosti s ručením obmedzeným deliť do dvoch kategórii:
 • spoločnosť s ručením obmedzením s výškou základného imania menej ako 25 000 eur,
 • spoločnosť s ručením obmedzením s výškou základného imania viac ako 25 000 eur.

Povinnosť uvádzať základne imanie

Spoločnosť s výškou základného imania menej ako 25 000 eur bude označovaná ako „spoločnosť povinná uvádzať základné imanie“, z čoho jej vyplýva povinnosť uvádzať na všetkých obchodných dokumentoch spoločnosti výšku základného imania a rozsah jeho splatenia.

Povinný rozsah splatenia základného imania

Podaniu návrhu na založenie eseročky, ktorá je povinná uvádzať základné imanie, predchádza povinnosť splatiť celú sumu základného imania. V prípade návrhu na založenie spoločnosti, ktorej základné imanie bude vyššie ako 25 000 eur bude stačiť splatiť základné imanie vo výške 12 500 eur v čase pred podaním návrhu.

Spoločnosť v kríze

Novela zavádza aj inštitút spoločnosti v kríze. Spoločnosť v kríze je taká spoločnosť, ktorá je v úpadku, alebo ktorej hrozí úpadok. Štatutár po zistení skutočnosti, že spoločnosť je v kríze, je povinný vypracovať návrh opatrení na odvrátenie tejto krízy.

Overenie podpisu pri vzdaní sa funkcie v štatutárnom orgáne

Ak nedôjde k vzdaniu sa funkcie člena štatutárneho orgánu na zasadnutí orgánu spoločnosti, tak musí byť takéto sa vzdanie funkcie písomné s úradné overeným podpisom.

autor: JM
staršie >>